برنامه ریزی تولید مکرر و آنچه که تولیدکننده باید بداند

عموما، وقتی به تولید صنعتی فکر می‌کنیم، تولید مکرر اولین چیزی است که به ذهنمان می‌رسد. اما تولید مکرر چیست و آیا تولیدکنندگان در حال رشد می‌توانند از آن استفاده کنند؟

 

با نوک پنجه در یک کارخانه‌ی ...

ادامه

تولید گسسته در تئوری و عمل

شرح تئوری تولید گسسته. تشریح تولید گسسته و بررسی مقایسه ای تولید گسسته و فرایندی.

از این تصویرمی‌توان فهمید که چه نوع تولیدی در حال انجاماست. اما این تصویر حرف‌هایبیشتری برای گفتن دارد. دلیل ...

ادامه