راهنمای گذار موفق به مدیریت تولید بدون مکاتبات کاغذی

اگر شما هم در حال پیاده سازی برنامه‌های تولید بدون مکاتبات کاغذی هستید یا در نظر دارید که این کار را آغاز کنید، این مقاله برای شما سودمند خواهد بود.

در نظر داریم بحث را در سه ...

ادامه

برنامه ریزی و مدیریت تولید قسمت چهارم

عملیات 1A.6تولید و مدیریت عملیات 

مدیریت تولید و عملیات نه تنها با تولید کالاها و خدمات، بلکهباتمام فعالیت های تولید، مرتبط است. هنگامی که کلمه "تولید" ذکر شده است، چیزهایی مانند کارخانه ها، ماشین ...

ادامه