مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت چهارم

استراتژی هاي مختلف ملاقات

جلسات برنامه ریزی اسپرینت

جلسات برنامه ریزی اسپرینت با حضور اسکرام مستر با دستور کار شناسايي وظایف و تخصیص منابع تشکیل میشود.در طول جلسه صاحب کالا از روی بک لاگ وظایف را شرح میدهد ...

ادامه

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت سوم

بازيگران مختلف اسکرام

 

اسکرام شامل یک اسکرام مستر و یک تیم که شامل تیم توسعه و تیم آزمایش ،صاحب کالا،مشتری و بازاریابی است.ذینفعان اسکرام در شکل زیر نشان داده شده است

 

 

اسکرام مستر

اسکرام مستر یک هماهنگ کننده پروژه ...

ادامه

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت دوم

چرخه‌ عمر در متدولوژی اسکرام

پس به این نتیجه رسیدیم که اسکرام در سه‌ مرحله پیاده سازی میشود.برنامه‌ریزیتوسعه و خاتمه .

در مرحلهٔ اول اعضای تیم در رابطه با لیست اهداف قابل تحویل در اسپرینت تصمیم میگیرند.

ادامه

مدیریت پروژه با استفاده از اسکرام قسمت اول

متدولوژي اسكرام چيست؟

اسکرام یک متدولوژی نو‌آورانه در حیطه‌ی سیستمهای چابک است که در زمینهٔ تکنولوژی اطلاعات اهمیت ویژه‌ اي به دست آورده است.تيم اصلی اسکرام از یک استراتژی در راگبی شکل گرفته است .تکیچی و ننکا ...

ادامه